Skip to content

Proces wykonywania robót

2 lata ago

298 words

Proces wykonywania robót. Po zakończeniu przygotowań nawierzchnię skrapia się emulsją szybko rozpadową przy użyciu skrapiarek mechanicznych o wydajności, która uzależniona jest od wielkości wykonywanych robót. Wskazane jest uprzednie skropienie nawierzchni wodą, jeżeli do utrwalania stosowana jest emulsja kationowa. Grysy do dwukrotnego utrwalania powierzchniowego stosuje się z takiego samego surowca skalnego, jak przy jednokrotnym utrwalaniu, lecz o zróżnicowanych frakcjach od 2-7-5 do 12-7-16 mm, zależnie od stanu utrwalanej nawierzchni i przewidywanego ruchu w najbliższych 5-ciu latach. Do pierwszego rozsypania najczęściej stosuje się grysy 5-7-8 lub 8-7-12 mm, a do drugiego o jedną lub dwie frakcje drobniejsze. Po pierwszym skropieniu i rozsypaniu grysów należy wyrównać szczotkami lub miotłami nierównomierność rozsypania tych grysów. Po rozpadzie emulsji, co ujawnia się przez zmianę koloru brązowego na czarny, można wykonać natychmiast (jedna k po odpływie i wyparowaniu większości wody) następne skropienie utrwalonej nawierzchni przepisową ilością emulsji szybko rozpadowej z jednoczesnym równomiernym rozsypaniem odpowiedniej ilości grysu drobniejszego co najmniej o jedną frakcję. Po rozpadzie emulsji i wyrównaniu powtórnie rozsypanych grysów należy otrzymany pokrowiec przewałować dwu lub trzykrotnie walcem ogumionym na pneumatykach lub lekkim walcem o kołach stalowych i o jednostkowym nacisku liniowym 20-7- 7-30 kG/cm. Utrwaloną – przy użyciu emulsji kationowych – dwukrotnie nawierzchnię można oddać do ruchu po jednej dobie, a po trzech dobach (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), jeżeli użyto do tego celu emulsji anionowej, ale zawsze po wyparowaniu wody i związaniu kruszywa wytrąconym z emulsji asfaltem. Przez kilkanaście dni po zakończeniu utrwalania powstały pokrowiec należy obserwować i usuwać z niego luźne ziarna grysu, uzupełniając jednocześnie powstające uszkodzeni a. [patrz też: współczynnik przenikania ciepła obliczanie, olx krzepice, farbex łomża ]

Powiązane tematy z artykułem: farbex łomża olx krzepice współczynnik przenikania ciepła obliczanie