Skip to content

Przy malej ilosci uszkodzen

2 lata ago

312 words

Przy małej ilości uszkodzeń, zwłaszcza w postaci rakowin lub miejscowych płaskich wgłębień, wskazane jest nacięcie pionowe ich brzegów przed oczyszczeniem i powleczenie całej powierzchni emulsją. Wówczas użyte do wyrównania kruszywo ma oparcie o nacięte brzegi uszkodzeń i jest odporniejsze na działanie ruchu oraz odrywanie kruszywa. Naprawianym uszkodzeniom najlepiej nadawać kształt czworoboków lub wieloboków. Taka miejscowa naprawa wygląda estetyczniej i jest bardziej odporna na działanie ruchu, niż różne inne reperacje o skomplikowanych kształtach. 4.6.3. Naprawa płytkich uszkodzeń nawierzchni bitumicznych Powstawanie płytkich uszkodzeń nawierzchni do 2 cm głębokość spowodowane jest zarówno przez użycie do jej wykonania nieodpowiednich materiałów, niedostatecznej ich ilości lub jakości, jak również nieprawidłowym wykonaniem lub niewłaściwym wytworzeniem użytej masy. Uszkodzenia te są najczęściej konsekwencją zaniedbań w usuwaniu mniejszych, o których była mowa poprzednio. Mogą być one także spowodowane przez osiadanie podłoża razem z podbudową i warstwami pośrednimi nawierzchni. Przystępując do naprawy wspomnianych uszkodzeń, należy obciąć pionowo ich brzegi, nadając naprawianym miejscom kształt figur geometrycznych: trójkątów, czworoboków lub wieloboków, zależnie od powierzchni i ogólnego kształtu uszkodzeń. Naruszone lub wystające części nawierzchni wewnątrz obciętych figur należy usunąć, a całą naprawianą powierzchnię dokładnie oczyścić szczotkami stalowymi lub przy użyciu wody pod ciśnieniem albo sprężonego powietrza. Po oczyszczeniu naprawiane uszkodzenia należy skropić emulsją szybko rozpadową o stężeniu 50% w ilości 0,8-1,2 kG/m2 (przy większym stężeniu emulsji ilość jej powinna być odpowiednio mniejsza), a następnie zasypać do profilu warstwą suchego i czystego grysu 3-5 lub 5-8 mm w ilości 8-12 kG/m2, zależnie od głębokości naprawian ego uszkodzenia. [patrz też: miętowa farba do ścian, olx zawiercie, spiek kwarcowy ]

Powiązane tematy z artykułem: miętowa farba do ścian olx zawiercie spiek kwarcowy